اقبال ارسلا

دل در خلق مبند كه خسته شوي ، دل در حق بند كه رسته شوي.

اگر جان ما در سراين كار رود، شايد؛كه اين كار ما را جان افزايد. حكايت از گذشته خطاست و شكايت از دوست نه سزاست.

هر كه را رنج بيش ، گنج بيش.

بيدار باش كه كاروان بر سر راه است؛ اگر تو باز پس ماني، مرا چه گناه است؟

صحبت با اهل، تاب(1) جان است؛ صحبت با نا اهل تاب(2) جان است.

با مردم نا اهل مبادم صحبت……………كز مرگ بتر صحبت با مردم نا اهل بود

يكي چهل سال آموخت، چراغي نيفروخت؛ ديگري سخني گفت و دل خلقي بسوخت.

اگر در آيي، در باز است؛ و اگر نيايي، حق بي نياز است.

خدا را نه به عرش حاجت است نه كرسي، قصّه تمام است؛ ديگر چه پرسي؟

دست و پاي عبدالله به خام(3) بسته به كه با خام(4) نشسته. دي رفت، باز نيايد؛

فردا را اعتمادي نشايد؛ وقت را غنيمت دان كه بسي بر نپايد. هركه دانست كه خالق

در حق خلق بد نكرد، از غيبت برست؛و هركه دانست قسّام، قسمت بد نكرد، از

حسد برست. اگر داري، ‌بگوي و اگر نداري، دروغ مگوي. اگر داري ، مفروش و

اگر نداري ، مخروش.

ظلم اگر بسيار بود به سر آيد؛ ظالم اگر چه جبّار بود در سر آيد.

اگر بر آب روي، خسي باشي؛‌ و اگر در هوا پري، مگسي باشي؛ دل به دست آر تا كسي باشي.

به كودكي پستي؛ به جواني مستي؛ به پيري سستي؛ پس اي عزيز، خدا را كي پرستي؟

حقيقت درياست، شريعت كشتي؛ از دريا، بي كشتي به چه پُشتي(5) گذشتي؟

1-تاب: آرام،صبر،قرار

2-تاب:اضطراب،غم،رنج،مشقّت،محنت

3-خام: پوست دباغّي شده
4-خام: بي تجربه، نادان

5-پشتي: كمك،عنايت،هم دست، ياري كننده

زندگی زیباا ست

زندگی راخداوند (ج) خلق کرده است .

در یکی از جاده های شهر هرات خانه ای با سقف ودیوار های نم کشیده سرپناه زنیست که شوهرش را ازدست داده است.نامش سردارو میباشد،او باچهره ای چروکیده ودستهای ساییده از کارزیاد باصدای لرزان چنین میگوید:
«شوهر من در زمان داکتر نجیب شهید شد.سه طفل داشتم این طفل من در دست ام بود 20 سال میشود خیلی مشکلات داشتم؛خودم نان آور وکارگر خانه خود بودم کسی سرپرست نداشتم این ها همه خورد بودند در شفاخانه وهوتل ودفتر کار کردم .
من بدنبال کارغریبی گم بودم وبه نزد دولت به خاطرگرفتن کمک نه رفتم ،ونه مادراین ده ار باب ونه وکیل محل خوب داشتم، که به ما توجه کند. من خیلی وقت نداشتم وعریضه وقت زیاد میخواست .من سرپرست نداشتم که برای من بدود.
آیامشکلات انیجا ختم میشود؟
با وجودآنکه افغانستان در طول 30 سال شهید زیادی داده کم توجهی دولت به خانواده شهدا باعث شده است که آنها برای به بدست آوردن نفقه دست به کارهای شاقه بزنند.
ازجمله کسانیکه برای بدست آوردن نفقه به کشورهای خارجی سفرمیکنند وهمچنان کسانیکه به کنار جاده ها مشغول کارمی باشند بیشترین آن اولادشهید میباشد.
سردارومشکل اساسی خود را عدم توجه دولت به آنها می داند. ومی گویدکه افراددولت چند بار به این ده آمده ولی ازآنها هیچ پرسان نکرده اند.
اومیگوید اگردولت به اوکمک میکرد پسروی ازدرس وتحصیل عقب نمی ماند حالا پسرمن شغل موتر وانی دارد اگروضع اقتصادی ما خوب می بود حالا نیز مثل دیگر بچه به جا ی شغل رسمی می داشت.
این مشکلات دامن گیر تمام خانواده ها شهدا می با شد .که این عوامل باعث میشود ؛ که این قشرجامعه از لحاظ روحی و روانی خود را ضیعف احساس کنند.واساس بیچاره گی دراجتماع می کنند.
در همین حال غلام احدی کاکړمعاون ریاست شهدا ومعلولین هرات چنین می گوید :
«حدود شانزده هزار خانواده های شهدا درین ریاست ثبت وراجستر می باشند.تاپنچ سال پیش ماخانواده های شهدا سال 57راثبت نمی کردیم .
ولی به اساس قانون جدید شهدا ومعلولین سال1389آن خانواده های که یکی ازاعضای خانواده خودرادرهمین انقلاب ویابعدازآن ازدست دادند،میتوانند بی آیندثبت وراجسترنمایند وبه اساس این قانون به هرعضوه خانواده ماهانه حدودیک نیم هزارافغانی داده می شود»
وی می افزاید: به اساس معیار که به این خانواده ها درنظر گیرفته ام وقت که یکی ازعضو خانواده ازآنها جداشود حقوق ماهانه ازها گرفته میشود .که حقوق مثل میراث می باشد .
همچنان وی می افزاید: ریا ست کار واجتماعی شهدا معلولین هرات همیشه سیع کرده است.
که اگر زمینه تحصیلی باشد ، ویا کاری ، ویا مشکل جای ،این ریاست سیع که آن را حل کند. وبرای اولاد شهدا آن را آماده کند چون حق اولیت ازآن ها می باشد .
درهمین حال مریم که او نیز حدود 20 سال میشود که شوهرخودراازدست داده است وباسختی بافتن شال ولافت نفقه خودرا به دست میآورد چنین میگوید .
«من به ریاست شهدا ومعلولین مراجعه کردم برای کمک ولی آنهابه من گفتندکه برومثل توزیادهستند.برای ثبت راجستر در ریاست شهدا ومعلولین واسطه می خواهد که مانداریم ، اگر آنها به من کارت مدد معاش رامی دادند من در این بدبختی زندگی نمی کردم .»
مشکل کجاست ؟زنان بیهوه
آگاهان امورمیگویند: مشکلات اساسی وجود دارد که زنان بیهوه درافغانستان به آن دوچار هستند؛نه رسیدن دولت به این خانواده وقربانیان سی سال جنگ درافغانستان می باشد .
سرداروباوجودداشتن مشکلات درزندگی خوددیگرامیدی به دولت ندارد  . 

اومیگوید :
بین این سالهای که من زحمت کشیدم  باتلخی ها وناامیدی زندگی دست وپنجه نرم کردم ،ازین بربه اوبردویدم که زندگی هم بهترشود. واولادهای من نیزبه من کمک کنند،وفراموش نکنند که مادرمابیست سال زحمت کشیده تا آن ها راحت باشندومن به هرجای کارکرده رختشوئی ،نانوائی کرده جان به خودنگذاشتم وباحرف های مردم گوش نه نهادم ؛وبازهم می بینم که آنهابه من خدمت کردم می توانند یاخیر………. »

منابع دیگر:

http://fisabilellah.persianblog.ir/1384/3/

http://www.avapress.com/vdcd.j052yt09fa26y.html

دهلک حکایت

په تېر زمانه کې یو هلک چې د منې ونې سره مینه درلوده ،اوڅومره چې به خپل کورلره شو خوبیا همدې ونې ته راتله. تر شپږکالوعمریې شو، نودهلک دښونځي دعمر ته شو خو بیا هم دهمدې منې ونې سره دخپل دزړه خبروایل،اوورسره لوبې به یې کوله. خوکله چې دشپاړلس کالو عمر شو، بیا زړه په سرشو د ونې  سره یې هغه مینه چې پخوادرلوده اوس ورسره نه وه ، اوس هلک لوی شوی وو، اودنیا دود دستور پسې روان ؤ،اوس هلک دکلي ژوند نه خوښه وو.

یوورځ هلک راغې او ونې ته وایل:چې اوس زه لوی شوی یم،اوغواړم چې خپل ژوند جوړکړم اوتل له پاره دتا سره ژوند نه تېروي شم. ماته روپۍ راکړه.

ونې ورته ووایل: چې زه خونورځه نلرم، خوته دما منې راټوله کړه، اوخرڅه يې کړه ترځواړتیادی رفع شي هلک منې واخستي اوبیا ولاړ. ونه سترګې په لاره پاتي شوه،خوهلک رانه غې ،هلک دښهارپه کارواخته شو چې هېرشول چې زمایوه ملګريه ونه ده .

خوکله چې پنځوېشت کالو بیاهلک ونه ته راغی اوسرکوږ و،او ونه ته وایل:

چې اوس مې کور اوژوند له پاره مې روپۍ ته اړتیالرم . ونه په ډېری خوشحالۍ ورته ووایل:

چې زه خو نورڅه نلرم خیره ته دما داښاخې غوڅي کړه بیله صرفی وخته دونه ښاخي غوڅي کړي اوښهارته روان شو،ونې څوڅاڅکې اوښکي توی کړی اوهلک ته ووایل: چې الله د په پناکې ورلري.

هلک ونې یې یوازې په کلې کې پریښوه او ښهار ته دښه ژوند پسې روان شو ، کالونه تیرشو خوهلک بیا دونې پوښتنه ته رانه غې . اوکالونه تیرشول هلک دخپل دژوند جوړول پسي هلاک شو،خوکله چې اولاد يې لوی شول خپل پلاريې له کوره وشړلا او ورته وایل چې ته په درد دمونږ نه خوري .

هلک ورسرته ډېرکالو بیا راغی خپل کلی ته اود ونې سیورته غوښتل چې کېښني ، چې ونې هلک ته په ډېرنرم آواز ووایل :اوس هم هغه وخت نه دی چی لکه هغه وخت مې نه مني شته اونه مې ښاخې زمایوازې تنه پاتې ده ،بیا د تا له پاره ښه ده.

هلک سرسپين وو او دلاس نیولو یې څوک نه وو.

هلک دمور په اوږه سرکېښود.اودایې دځان سره ويل اودټول ژوند یادون کوله.

ځان ځان ته ولاړم، دخپلوان اوپردي په مخکې ولویدم ،بیاهم په راه ولاړم.

هردم زړه په تنک وو،سترګې مې لمده وی پرته له مینه ،دا زما سوزیدلی نړۍ وه بیا داټول یوه خواته زړه وړان شوی ،لاره راباندې دومره اوږده شوه پوه نه شوم دومره فاصله له کومه شوه داځه خله ژوندن می وو چې نن سوچ کوم چې چا اوښکې اوچا غم اوچا خوښی راګره.

پوه نه شوم ، بیا هم زه بې عقل روانم؛ په دی لاره نا ویلو حکایت د ژوند اوپرته له دی په شنډوباندې ووایم یوخیله خاموشي راسره وه ،کله مې اوښکي روان شوی کله مې نفس بند به شوکله مې دالفاظوشمعه ګل به شوه فقط داغم واچې.

نن ورځ لکه ماغونډه به داسې بی عقل سړی په ټوله نړی کې به نه وي، او نه جوړشوی دښه ژوندان په پلټني نن دابه عاقیبت وي

په ډول هلک ساه ورکړه .

آیا داموسوچ کړدا ونه څوک ده؟داونه ځه کاره ده؟

ځواب دادي چې  دا ونه مورده دا ونه پلاردي چې دخپل اولادله پاره کله کله اوبه شي اوکله اورشي. کله کله خاوری شي ،دژوندن ټول ښادې خاوری کوي ترڅواولاد خوشحاله ژوند وکړي .

که اولاد پوه نه شي ځه فایده ده لکه دیوانسان چې ټول عمرپه بیهوده شی ساتلي وي .

وزیرخارجه امریکا بدرالدین حقانی فرمانده شبکه ترویستی حقانی راتحت فرمان اجرائیوی ۱۳۲۲۴ که طی آن تروریستان وکسانیکه ازدهشت افگانان واعمال ترورستی آن حمایت می کند شامل لست سیاه نمود.

طبق این فرمان همه دارائی وملکیت بدرالدین حقانی راتحت حوزه امریکا معدود ساخته ومانع هرنوع معاملات امریکایان که به نفع بدرالدین حقانی میگردد .

همچنان دولت امریکا ازشامل سازی این فرد خطرناک درلست سیاه توسط

تعزیرات۱۲۶۷سازمان ملل متحدازهمه کشورهای شامل سازمان ملل متحد میخواهد تاازسرمایه ، سفروهرنوع معاملات باوی جلوگیری وخوداری نمایند ، اقدام که علیه این دهشت افگن صورت گرفت .

نشان دهنده تصمیم بین المللی درزمینه ازبین بردن توانمندی دهشت افگنان درراستای اجرای حملات خشونت بارومختل ساختن،ازبین بردن وباشکست مواجه ساختن این شبکه است.

بدرالدین حقانی پسرجلال الدین حقانی وموسس شبکه تروریستی حقانی است.وی فرمانده حملات تروریستی شبکه دهشت افگن حقانی که یک گروپ متحد شورشان طالب است در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی فعالیت می کند .

شبکه حقانی درسدرفعالیت های شورشی ومسول تمام حملات دهشت افگانانه در

افغانستان می باشد.

همچنان گمان میرود که بدرالدین مسول آدم ربایی های شبکه حقانی می باشد .

وی عضو شورای میرام شاه بوده که همه فعالیت های شبکه حقانی راکنترول نموده  ودرزمینه راه اندازی حملات تروریستی درمناطق شمال شرقی افغانستان با شورشیان وجنگویان خارجی همکاری مینماید.

شامل ساختن بدرالدین حقانی درلست سیاه ازسوی امریکا نشان دهنده پاسخی است به تهدید های که ازسوی دهشت افگنان درافغانستان وپاکستان وجوددارد.

ودیگرمنابع:persian,

dari.kubal.usembssy

نویسنده : zohalsadat

زمان که من برای اولین بار به پوهنتون آمدم ،نیمخواستم ثبت نام کنم و این رشته راادامه دهم ولی پدر جانم وریس صاحب ادبیات نه گذاشتن دل سردشوم، همان است که امروز به علاقه خاص به رشته خوددارم ومیخواهم ادامه دهم.